0. ભગવદ ગીતા ના બધા અધ્યાય ના શ્લોક તથા તેનું ભાષાંતરઆ બ્લોગ પર ભગવદ ગીતા ના બધા અધ્યાય ના શ્લોક તથા તેનું ભાષાંતર
કરેલું છે.  આ ઉપરાંત બીજા સરસ સ્તોત્ર, ઉપનિષદ, અને ભર્તુહરિ નીતિ શતક ના શ્લોકો નો સંગ્રહ પણ છે.
  
https://www.श्रिमद्भगवद्गीता.com/