पायद्द्वा करणौ रणौ रणरणौ राणोरणो वारणो |


 पायद्द्वा करणौ रणौ रणरणौ राणोरणो वारणो |
दत्ता येन रमा रमा रमरमा रामा रमा सारमा ||
सा श्रीभानु दयो दयोदयदयो दायोदयो देदयो |
जिष्णु विष्णु रभिरभिरभिरभि राभिरभि सारभि ||

[posts--tag:Shardul Vikridit Chhand Shloka--25]

You may like these posts: