એક જ દે ચિનગારી


 એક જ દે ચિનગારી, મહાનલ, 
એક જ દે ચિનગારી 

ચકમક લોઢું ઘસતાં ઘસતા 
ખરચી જિંદગી સારી 
જામગરીમાં તણખો ન પડ્યો, 
ન ફળી મહેનત મારી,
મહાનલ એક જ દે.. 

ચાંદો સળગ્યો સૂરજ સળગ્યો, 
સળગી આભ અટારી 
ના સળગી એક સગડી મારી, 
વાત વિપતની ભારી,
મહાનલ એક જ દે.

ઠંડીમાં મુજ કાયા થથરે, 
ખૂટી ધીરજ મારી, 
વિશ્વાનલ હું અધિક ન માગું, 
માગું એક ચિનગારી,
મહાનલ એક જે દે...
[posts--tag:Prarthana Pothi--25]

You may like these posts: