હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં


 એ કીડી બિચારી કીડલી રે કીડીના લગનીયા લેવાય
પંખી પારેવડાને નોતર્યા હે, પંખી પારેવડાને નોતર્યા
એ દીધા સૌને સન્માન
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

એ મીનીબાઇને મોકલ્યાં ગામમાં રે એવા નોતરવાં ગામ
સામા મળ્યા બે કૂતરા, સામા મળ્યા બે કૂતરા
એ બિલાડીના કરડ્યા બે કાન
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

મંકોડાને મોકલ્યો માળવે રે લેવા માંડવીયો ગોળ
મંકોડો કેડેથી પાતળો, મંકોડો કેડેથી પાતળો
એ ગોળ ઉપડ્યો ન જાય
કેમ કરીને જાવું કીડીની જાનમાં
કેમ કરીને જાવું કીડીની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

ઘોડે રે બાંધ્યા પગે ઘુઘરા રે, કાકીંડે બાંધી છે કટાર
ઉંટે રે બાંધ્યા ગળે ઢોલકા, હા ઉંટે રે બાંધ્યા ગળે ઢોલકા
હે ગધેડો ફુંકે શરણાઈ
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

એ ઉંદરમામા હાલ્યા રીસામણે રે, બેઠા દરીયાને બેટ
દેડકો બેઠો ડગમગે, દેડકો બેઠો ડગમગે
હે મને કપડાં પેહરાવ
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

વાંસડે ચડ્યો એક વાંદરો રે, જોવે જાનોની વાટ
આજ તો જાનને લુટવી, આજ તો જાનને લુટવી
હે લેવા સર્વેના પ્રાણ
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

કઇ કીડીની કોની જાન છે રે, સંતો કરજો વિચાર
ભોજા ભગતનો ચાબખો, ભોજા ભગતનો ચાબખો
હે સમજો ચતુર સુજાણ
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં

એ કીડી બિચારી કીડલી ને કીડીના લગનીયા લેવાય
પંખી પારેવડાને નોતર્યા, પંખી પારેવડાને નોતર્યા
એ કીડીને આપ્યા સન્માન
હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલો રે કીડીબાઇની જાનમાં
એ હાલો હાલોને કીડીબાઇની જાનમાં  
[posts--tag:Gujarati Garba--18]

You may like these posts: