એકડો સાવ સળેકડો


એકડો સાવ સળેકડો ને બગડો ડીલે તગડો,

બંન્ને બથ્થં બથ્થી  કરતા થઇ ગયો મોટો ઝઘડો.

તગડો તાળી પાડે ને નાચે તા તા થૈ,

ચોગડાની ઢીલી ચડ્ડી સરરર ઊતરી ગઈ.

પાંચડો પેંડા ખાતો એની છગડો તાણે ચોટી,

સાતડો છાનો માનો એની લઈ ગયો લંગોટી.

આઠડાને ધક્કો મારી નવડો કહેતો ખસ,

એકડે મીંડે દસ વાગ્યા, ત્યાં આવી સ્કૂલ ની બસ.
[posts--tag:Gujarati Poem--18]

You may like these posts: