મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું


મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું, 
સુંદર સર્જનહારા રે; 
પળ પળ તારાં દર્શન થાયે, 
દેખે દેખનહારા રે ...મંદિર 

નહીં પૂજારી નહીં કોઈ દેવા,
નહીં મંદિરને તાળાં રે; 
નીલ ગગનમાં મહિમા ગાતા,
ચાંદો સૂરજ તારા રે ...મંદીર 

વર્ણન કરતાં શોભા તારી,
થાક્યા કવિગણ ધીરા રે; 
અવનીમાં તું કયાં છૂપાયો ?
શોધે બાળ અધીરાં રે ..મંદિર 

[posts--tag:Prarthana Pothi--25]

You may like these posts: