ઓ પ્રભુ મારું જીવન


ઓ પ્રભુ મારું જીવન 
તારું દિવ્ય અર્ધ્ય બની રહો.

રામ તું છે, રહીમ તું,
કૃષ્ણ છે તું ઈસા મસીહ
તું પરમ પરભ્રહ્મ તત્વ
સાર સર્વ પુરાણ તું 
ઓ પ્રભુ મારું...

રહેજે સદા વિચાર વાણી
વર્તને અવ હર ઘડી
અંતરે પ્રતિબિંબ તારું 
દિવ્ય તેજે ઝળહળો 
ઓ પ્રભુ મારું...

હે કૃપાના સિંધુ તેં 
કરુણા કરીને કૃમળ કર્યા
સર્વની રુચિ એ ભણી તેં
એક રુચિએ કર્યા
ઓ પ્રભુ મારું...

ઉરે સદા તાવ સ્નેહભીની
મંજરી મહેકી રહો 
પૂર્ણ પ્રાપ્તિની સભરતામાં
શેષ જીવન આ વહો 
ઓ પ્રભુ મારું...
[posts--tag:Prarthana Pothi--25]

You may like these posts: