વંદન કરીએ શ્રીપ્રભુ ચરણે


વંદન કરીએ શ્રીપ્રભુ ચરણે
રાખો અમને શરણે રે.
અંતરની છે અરજ અમારી
ધ્યાન ધરીને સુણજો રે 
વંદન કરીએ...
પહેલું વંદન ગણપતિ તમને
રિદ્ધિ સિદ્ધિ આપો રે
બીજું વંદન માત સરસ્વતી
સત્ય વાણી અમ આપો ને
વંદન કરીએ...
ત્રીજું વંદન ગુરુજી તમને
વિદ્યા માર્ગે વાળો રે
ચોથું વંદન માતપિતાને
આશિષ અમને આપો રે
વંદન કરીએ...
પાંચમું વંદન પરમેશ્વરને
સદબુદ્ધિને આપો રે
વિનવે નાનાં બાળ તમારાં
પ્રભુ ચરણમાં રાખો રે
વંદન કરીએ...

[posts--tag:Prarthana Pothi--25]

You may like these posts: