રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ


રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ 
પતિત પાવન સીતારામ 
સીતારામ , સીતારામ ,
ભજ પ્યારે મન સીતારામ 
રઘુપતિ રાઘવ...
ઈશ્વર અલ્લાહ તેરો નામ ,
સબકો સન્મતિ દે ભગવાન 
રઘુપતિ રાઘવ...
તન મન કર્મ વચન સે જા,
ભજ પ્યારે તું સીતા રામ,
રઘુપતિ રાઘવ...
જીવન મંત્ર એ કરલો ધ્યાન,
ભજ મન પ્યારે સીતા રામ,
રઘુપતિ રાઘવ...
 
[posts--tag:Prarthana Pothi--25]

You may like these posts: