આજ માંનો ગરબો ઘૂમતો જાય


આજ માંનો ગરબો ઘૂમતો જાય ઘુમતો ઘુમતો જાય આજ માંનો ગરબો ઘુમતો જાય

પહેલે તે ગરબે અંબેમાં નીસર્યા.. લળી લળી લાગુ પાય આજ માંનો ગરબો ઘુમતો જાય

બીજે તે ગરબે બહુચરમાં નીસર્યા.. સાથે છે સખીઓનો સાથ આજ માંનો ગરબો ઘૂમતો જાય

ત્રણ ભુવન માં ગરબા ને જોતા દેવો હૈયે હરખાય આજ માંનો ગરબો ઘુમતો જાય

ગરબા ને જોતા બાળકડા આજે ગાંડા ઘેલા થઈ જાય આજ માંનો ગરબો ઘૂમતો જાય

ગરબા ને દીવડે સુરજ ને ચંદ્ર અંબેમાં ફરી ફરી ગાય આજ માંનો ગરબો ઘુમતો જાય

કેશવ ભવાની માં દ્વારે પધાર્યા અભાગી ગુણલા ગાય આજ માંનો ગરબો ઘૂમતો જાય

 [posts--tag:Gujarati Garba--25]
Click Here for More Gujarati Garba
 

You may like these posts: