હે રંગલો જામ્યો કાલંદરી ને ઘાટ


હે રંગલો જામ્યો કાલંદરી ને ઘાટ, છોગાળા તારા, હોરે છબીલા તારા, 
હોરે રંગીલા તારા રંગભેરૂ જુએ તારી વાટ, રંગલો

હે હાલ્ય હાલ્ય હાલ્ય, વહી જાય રાત વાત માં ને, માથે પડશે પ્રભાત,
 છોગાળા તારા, હોરે છબીલા તારા, હો રે રંગીલા તારા રંગભેરૂ જુએ તારી વાટ રંગલો.

હે રંગરસીયા, હે રંગરસીયા તારો રાહડો માંડી ને, ગામને છેવાડે બેઠા, કાના તારી ગોપલીએ, તારે હાટુ તો કામ બધા મેલ્યાં હેઠાં.
 હે તને બરકે તારી જશોદા તારી માત 
છોગાળા તારા, હો રે છબીલા તારા, હો રે રંગીલા તારા રંગભેરૂ જુએ તારી વાટ, રંગલો
 
[posts--tag:Gujarati Garba--25]
Click Here for More Gujarati Garba

You may like these posts: