હો રંગ રસિયા ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો


 હો રંગ રસિયા ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો
 આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો હો રંગ રસિયા...

આજ અમે ગ્યા’તાં સોનીડાને હાટ જો આ ઝાલઝૂમણા વહોરતાંને, 
વ્હાણલાં વાહી ગયાં હો રંગ રસિયા! ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો 
આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો

આજ અમે ગ્યા’તાં મણિયારાને હાટ જો આ ચૂડલડો ઉતરાવતાં, 
વ્હાણલાં વાહી ગયાં હો રંગ રસિયા! ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો 
આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો

આજ અમે ગ્યા’તાં કસુંબીને હાટ જો આ ચૂંદલડી વહોરતાંને,
 વ્હાણલાં વાહી ગયાં હો રંગ રસિયા! ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો 
આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો

આજ અમે ગ્યા’તાં મોચીડાને હાટ જો આ મોજડિયું મૂલવતાંને, 
વ્હાણલાં વાહી ગયાં હો રંગ રસિયા! ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો 
આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો

 [posts--tag:Gujarati Garba--25]
Click Here for More Gujarati Garba

You may like these posts: