કુંજ બિહારી પીતામ્બર ધારી


કુંજ બિહારી પીતામ્બર ધારી
મારો  રગડ઼ો રોકે ગિરિધારી રે
વાલમીયા ને હેજો,
તમો જીત્યા ને હું હારી રે...

કાલિંદી ને તીરે, ગોપ ગોવાલિની ને,
રાસે રમાડ઼ે રાસે રમાડ઼ે ગિરિધારી રે
મારગ રોકી કાનજીએ મારી,
નવરંગ ચુંદડ઼ી, નવરંગ ચુંદડ઼ી ઝાલી રે
હે હું તો લાજ શરમ થી શરમાયી રે
વાલમીયા ને હેજો...

મધ્યરાત માની જગતી, મોરલી ના નાદે
હું તો ભરલી નીંદર થી,
ભરલી નીંદર થી જાગી રે
મોરલી ના નાદે મારૂ મનડૂ મોહ્યૂ
મારી નીંદર વેરણ, નીંદર વેરણ થયી રે
હે તો જાણી જાણી તોઐ અજાણી રે
વાલમીયા ને હેજો...

જમુના ને તીરે તને, જોઊં નહીં શ્યામ તારે,
તરસે આઁખલડ઼ી તરસે આઁખલડ઼ી મારીરે
વેણુ ના સૂર મને, હૈયે વાગ્યા છે કાન્હ,
વેણુ વગાડ઼ ને વેણુ વગાડ઼ ને તાડ઼ી રે
હે હું તો પ્રાણ જીવન રહી પુકારી રે
વાલમીયા ને વ્હેજો...

[posts--tag:Gujarati Garba--25]
Click Here for More Gujarati Garba

You may like these posts: