હે રાધા ગોવાલડી ધર પછવાડે


હે રાધા ગોવાલડી ધર પછવાડે, મોહન મોરલી વગાડે જો 
રાધા ગોવાલડી ઘર પછવાડે, મોહન મોરલી વગાડે જો

ઈ ૨ે વાગેને મને ચટપટ્ટી લાગે ઈ રે વાગેને મુને ચટપટ્ટી લાગે નેણો મા નીંદર ના આવે જો
 રાધા ગોવાલડી ઘટ પછવાડે, મોહન મોરલી વગાડે જો...

સરખી સાહેલી મળી ગરબે ધુમતા રાધીકાને કાળી નાગે ડંખ્યો જો ડાબે અંગુઠડે સર્પ ડંખ દીધો ડાબે અંગુઠડે સર્પ ડંખ દીધો તનમાં લાહ્યું લાગી જો 
રાધા ગોવાલડી ઘર પછવાડે, મોહન મોરલી વગાડેજો..

વાટકીમા વાટીયા ને ખાંડણીમા ખાંડીયા ઓહડીયા લેપ લગાવ્યા જો તોયે રાધિકા ના વિષ ના ઉતર્યા તોયે રાધિકા ના વિષ ના ઉતર્યા અવળી લાય લાગી જો 
રાધા ગોવાલડી ધર પછવાડે, મોહન મોરલી વગાડે જો...
 
 [posts--tag:Gujarati Garba--25]
Click Here for More Gujarati Garba

You may like these posts: