માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા માં કાળી રે


 માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા માં કાળી રે 
વસાવ્યું ચાંપાનેર પાવાગઢ વાળી રે 

માં ચાંપા તે નેરના ચાર ચોંટા,
માં કાળી રે 
સોનીડે માંડ્યા હાટ 
પાવાગઢ વાળી રે 
માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા...

માં સોનીડો લાવે રૂડા ઝૂમણા 
માં કાળી રે 
મારી અંબા મા ને કાજ 
પાવાગઢ વાળી રે 
માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા માં કાળી રે

માં માળીડો આવે મલપતો 
માં કાળી રે એ 
લાવે ગજરા ની જોડ પાવાગઢ વાળી રે 
માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા માં કાળી રે..

માં કુંભારી આવે મલપતો
 માં કાળી રે 
એ લાવે ગરબા ની જોડ 
પાવાગઢ વાળી રે 
માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા માં કાળી રે..

માં સુથારી આવે મલપતો 
માં કાળી રે 
એ લાવે બાજોટ ની જોડ 
પાવાગઢ વાળી રે 
માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા માં કાળી રે..

[posts--tag:Gujarati Garba--25]

You may like these posts: