ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે


 ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
હે…………….
હીંચ લેવી સે ને હમે જાપે જાવા સે
હીંચ લેવી સે ને હમે જાપે જાવા સે
ઢોલીડા ……………..
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે

તારે કિયા ભાઈ ને જોગળે હવે હીંચ લેવી છે
તારે કિયા ભાઈ ને જોગળે હવે હીંચ લેવી છે
મારા સાયબા તારે જોગળે મારે હીંચ લેવી છે
મારા સાયબા તારે જોગળે મારે હીંચ લેવી છે
હે…………….
તારા ઢોલ ની માથે અરે દાંડિયું પડે
ને મારા હૈયડા લેરે જાય મારા દલડા લેરેજાય
મારા હૈયડા લેરે જાય ઢોલીડા ……………..
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે

તારે કિયા ભાઈ ને દાંડીયે હવે હીંચ લેવી છે
તારે કિયા ભાઈ ને દાંડીયે હવે હીંચ લેવી છે
મારા સાયબા તારે દાંડીયે મારે હીંચ લેવી છે
મારા સાયબા તારે દાંડીયે મારે હીંચ લેવી છે
હે…………….
તારા ઢોલ ની માથે અરે દાંડિયું પડે
ને મારા હૈયડા લેરે જાય મારા દલડા લેરેજાય
મારા હૈયડા લેરે જાય ઢોલીડા ……………..
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે

તારે કિયા ભાઈ ને દેશે હવે હીંચ લેવી છે
તારે કિયા ભાઈ ને દેશે હવે હીંચ લેવી છે
મારા સાયબા તારે દેશે મારે હીંચ લેવી છે
મારા સાયબા તારે દેશે મારે હીંચ લેવી છે
હે…………….
તારા ઢોલ ની માથે અરે દાંડિયું પડે
ને મારા હૈયડા લેરે જાય મારા દલડા લેરેજાય
મારા હૈયડા લેરે જાય ઢોલીડા ……………..
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
હે…………….
હીંચ લેવી સે ને હમે જાપે જાવા સે
હીંચ લેવી સે ને હમે જાપે જાવા સે
ઢોલીડા ……………..
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે
ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે


તારે કિયા ભાઈ ને જોગળે હવે હીંચ લેવી છે
તારે કિયા ભાઈ ને જોગળે હવે હીંચ લેવી છે
મારા સાયબા તારે જોગળે મારે હીંચ લેવી છે
મારા સાયબા તારે જોગળે મારે હીંચ લેવી છે

[posts--tag:Gujarati Garba--25]

You may like these posts: