પંખીડા ……. ઓ પંખીડા …… પંખીડા ……. ઓ પંખીડા


પંખીડા ……. ઓ પંખીડા …… પંખીડા ……. ઓ પંખીડા
પંખીડા રે ઉડી જાજો પાવાગઢ રે,
મારી મહાકાળીને જઈને કહેજો ગરબે રમે રે.

પંખીડા ……. ઓ પંખીડા …… પંખીડા ……. ઓ પંખીડા

ઓલ્યા ગામના સુથારી વીરા વેલા આવો રે
મારી મહાકાળીને કાજે રૂડા બાજઠ લાવો રે
બાજઠ લાવો, સુંદર લાવો, વ્હેલા આવો રે
મારી મહાકાળીને જઈને કહેજો ગરબે ઘૂમે રે

પંખીડા ……. ઓ પંખીડા ……… પંખીડા ……. ઓ પંખીડા

ઓલ્યા ગામના મણિયારા વીરા વેલા આવો રે
મારી મહાકાળીને માટે રૂડા ચૂડલો લાવો રે
સારા લાવો, સુંદર લાવો, વ્હેલા આવો રે
મારી મહાકાળીને જઈને કહેજો ગરબે ઘૂમે રે.

પંખીડા ……. ઓ પંખીડા ……… પંખીડા ……. ઓ પંખીડા

ઓલ્યા ગામના સોનીડા વીરા વ્હેલા આવો રે
મારી મહાકાળીને કાજે રૂડા ઝાંઝર લાવો રે
સારા લાવો, સુંદર લાવો, વ્હેલા આવો રે
મારી મહાકાળીને જઈને કહેજો ગરબે ઘૂમે રે

પંખીડા ……. ઓ પંખીડા ……… પંખીડા ……. ઓ પંખીડા

ઓલ્યા ગામના કુંભારી વીરા વેલા આવો રે
મારી મહાકાળીને કહેજો રૂડા ગરબા લાવો રે
સારાલાવો, સુંદર લાવો, વ્હેલા આવો રે
મારી મહાકાળીને જઈને કહેજો ગરબે ઘૂમે રે.

પંખીડા ……. ઓ પંખીડા ……… પંખીડા ……. ઓ પંખીડા
ઓલ્યા ગામના વાણીડા વીરા વ્હેલા આવો રે
મારી મહાકાળીના કાજે રૂડી ચુંદડી લાવો રે
સારી લાવો, સુંદર લાવો, વહેલા આવો રે
મારી મહાકાળી જઇને …………

પંખીડા ……. ઓ પંખીડા ……… પંખીડા ……. ઓ પંખીડા 

[posts--tag:Gujarati Garba--25]
Click Here for More Gujarati Garba

You may like these posts: