તારા ડુંગરેથી ઉતર્યો વાઘ રેહો મારી અંબાજી મયા


 (તારા ડુંગરેથી ઉતર્યો વાઘ રેહો મારી અંબાજી મયા)...3
 હે તારા વાઘને પાછો વાળ રે
હો મારી અંબાજી મા
હે તારા વાઘને પાછો વાળ રે
હો મારી અંબાજી મા હે તારા ડુંગરેથી ઉતર્યો......
(હો તારા ડુંગરીયે કેમ તો ચઢાય રેહો મારી અંબાજી મા).....૩

હે તારા વાઘની લાગે બહુ બીક રે
હો મારી અંબાજી મયા
હે તારા વાઘની લાગે બહુ બીક રે
હો મારી અંબાજી મયા હે તારા ડુંગરેથી ઉતર્યો......
(હે તારા દાર્શનિયે કેમ તો અવાય રેહો મારી અંબાજી મયા)....૩

હો તારા વાઘની લાગે બહુ બીક રે
હો મારી અંબાજી મયા
હો તારા વાઘની લાગે બહુ બીક રે
હો મારી અંબાજી મયા
હે તારા ડુંગરેથી ઉતર્યો......
 
 [posts--tag:Gujarati Garba--25]
Click Here for More Gujarati Garba

You may like these posts: